سنگ گیر دانه رست شده با مکش بالا و مخزن ۸۰کیلویی دانه با فلز استیل